Mens & Maatschappij

Mens & Maatschappij

Afhankelijkheid in de gehandicaptenzorg hoeft geen probleem te zijn, als de zorg op zo'n manier wordt gegeven dat gehandicapten de regie in eigen hand kunnen houden.

COM_MTREE_SHOW_PAGES_MAP
Zorgen als ambacht

In de gehandicaptenzorg moet de cliënt centraal staan. De praktijk wordt bepaald door begrippen als eigen regie, empowerment en zelfredzaamheid. Afhankelijkheid is in dit verband een vies woord. Maar hoe is het om in je dagelijkse leven afhankelijk te zij ...

Ik ben niet van suiker

Tijdens haar zwangerschap is Judith van den Reek continu misselijk. Doordat ze diabetes heeft, raken haar bloedglucoses ernstig ontregeld. Het leidt ertoe dat haar dochter met slechts zeven maanden geboren wordt. Als Bente na tien weken thuiskomt, kampt J ...

Antwoorden op andersheid

Antwoorden op andersheidIn de langdurigezorg- en welzijnssector is het vizier nadrukkelijk gericht op participatie en inclusie. Die focus roept veel vragen en discussie op: Wat betekent het als we personen met een verstandelijke beperking willen laten par ...

'Wat ik nou toch heb meegemaakt!'

nbd biblion: 'Dit verhaal van een ex-dakloze man (Wim) is aangrijpend, geestig geschreven.' Wim Eickholt neemt u mee in een wereld die u niet kent: bekijk de video.    Kamer A Bed 1 onderinVak 31 Simpele letters en cijfers. Dit is een korte ...

Een gezinsdrama

Het eerste boek van Cornelie van Well – Kort maar krachtig – gaat over extreem kleine mensen. De aanleiding hiervoor was het overlijden van een meisje met achondroplasie (dwerggroei). De moeder had grote problemen met de in haar ogen niet-perfecte dochter ...

Identiteit: uitsluiten of verbinden

Deze uitgave is mede tot stand gekomen dankzij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Pesten op school, stress op de werkvloer, werkloosheid onder bepaalde groeperingen, politiek radicalisme, m ...

Een wereld die er niet meer is...

Wat gebeurde er in de jaren 1940-1945 in de stichtingen Rosenburg en Bloemendaal? De twee grote psychiatrische stichtingen lagen op nog geen vijf kilometer afstand van elkaar in Den Haag. Deze voorlopers van de huidige Parnassiagroep waren wezenlijk versc ...

Verhalen uit de sojafabriek

Industrieel erfgoed in de wijk Aan het Merwedekanaal in Utrecht staat een opvallend en mooi industrieel monument, de Cereolfabriek. Een gebouw met een geschiedenis van bijna 100 jaar totdat in 2002 de productie van sojaolie en veevoer werd beëindigd. Dat ...

Tango met jeugdzorg

Tango met jeugdzorg biedt een breed palet van verhalen in de jeugdzorg. Verhalen van ouders van een kind dat onder toezicht of uit huis is geplaatst, maar ook van pleegouders, pleegkinderen en medewerkers van bureau jeugdzorg. Ook is gesproken met een bes ...

Kun je internetten in de hemel?

Voor het eerst komen er kinderen en jongeren aan het woord van wie de ouders en grootouders uit andere landen komen dan Nederland. In Kun je internetten in de hemel? vertellen kinderen en jongeren uit verschillende culturen en religies welke gedachten, g ...

Borderline van binnenuit

Uit borderline is moeilijk wijs te worden. Het is lastig voor mensen die er al dan niet beroepsmatig mee te maken hebben, maar ook voor mensen die zelf borderline hebben. In dit boek zoeken vrouwen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) samen n ...

Zin

Zin

Zin is een boek over wat ons drijft. Volgens sommigen bestaat er geen grotere drijfveer bij mensen dan de behoefte aan zin. Onze visies, denkbeelden en leefstijlen, onze relaties en onze creativiteit zijn bronnen voor het vervullen van deze behoefte. Hum ...

Bakens in de stroom

Humanistisch geestelijk werk is een vorm van professionele begeleiding die ervan uitgaat dat mensen op authentieke wijze zelf zin willen en kunnen geven aan hun bestaan. Het beroep krijgt onder meer gestalte in de zorgsector, in inrichtingen van justitie ...

Geadopteerd, en dan?

Er zijn ongeveer 55.000 geadopteerden in Nederland. De meesten hiervan komen van verre continenten met andere culturen: Azië, Zuid-Amerika en Afrika. De adoptie van Nederlandse kinderen is de afgelopen jaren flink afgenomen. Er worden nu per jaar in Neder ...

Van het erf af

Dit boek vertelt het verhaal van boerendochters die niet op de boerderij zijn gebleven en een bestaan in de stad boven het leven op het platteland verkozen. Het is op een bijzondere manier tot stand gekomen: de vrouwen die worden geportretteerd hebben in ...

‘Ik ben wel mezelf, maar ik ben mezelf ook niet’

De aanleiding voor dit bijzondere boek is de vraag: Hoe is het om als travestiet achter het raam te werken? In vier gesprekken vertelt travo Bas/Nathalya openhartig over zijn ervaringen. De gesprekken worden voorafgegaan door een essay. In deze tijd van s ...

Verbeelding en Bestaansoriëntatie

Wat maakt het leven de moeite waard? Hoe gaan we met elkaar om? En met de natuur om ons heen? Wat is de plaats van de mens in de kosmos? Geloven we in een God of gaan we uit van een kosmische energie? Vragen waar de mens zich regelmatig voor gesteld ziet. ...

De moed om te zien

Gevangen zitten is allesbehalve een pretje. Tijdens hun verblijf in een justitiële inrichting komen gedetineerden zichzelf fors tegen: hun verleden, hun daden, de wijze waarop ze in het leven staan. De moed om te zien schetst wat zich tijdens dat proces b ...

Boys Online/Boys Offline

Op het gebied van seksuele dienstverlening zijn de ontwikkelingen op het internet ronduit stormachtig. Er is weinig bekend over wat deze verplaatsing naar de digitale snelweg in de praktijk betekent voor jongens/mannen (M$M). Hoe zijn zij online op zoek n ...

Inspirerende Ontmoetingen

Naar bed gaan met het gevoel van een steen op je maag. Niet voldaan doordat de dag niet bracht wat je had verwacht. Het overkomt ons allemaal. Wanneer dat vaak voorkomt en het een last wordt gaat het slecht. Dan wil je dat veranderen, maar hoe? In Inspire ...

Ontvoogde verhoudingen, kracht van mensen

Ontvoogde verhoudingen, kracht van mensen is het resultaat van een serie gesprekken tussen vertegenwoordigers van vakbonden, werkgeversorganisaties en gemeenten. Zij voerden deze discussie buiten de schijnwerpers van de publiciteit en de krijtlijnen van d ...

Kleinkind onbereikbaar

Hernieuwde aandacht in Kruispunt TV op 28 oktober 2012: 491.000 kijkers. “Grootouders, uw kleinkinderen hebben u nodig.” Duidelijker dan dit citaat uit de inleiding van Else-Marie van den Eerenbeemt kan het thema van dit boek niet verwoord worden. De kro ...

Transgenders en Prostitutie: Een Haagse Nachttocht

Er is in Nederland nooit onderzoek gedaan naar wat er specifiek is aan ‘transgender prostitutie’. SHOP (Stichting Hulpverlening Opvang Prostituees – Den Haag) heeft aan Paul van Gelder gevraagd een kwalitatief onderzoek te verrichten.Van Gelder stapt in ...

Falende Instituties

De multiculturele samenleving heeft de laatste jaren zwaar onder vuur gelegen. Het belangrijkste kritiekpunt: problemen zijn niet benoemd, laat staan aangepakt. En dat zou alles te maken hebben met een te slappe houding van politiek en bestuurders. Met 's ...

Planning als gesprek

Wat hebben Kant en Lyotard met planologie te maken? Wim de Haas verheldert in zijn 'grondslagen voor ruimtelijke planning en beleid' hoe beide wetenschappers licht werpen op een geheel nieuwe aanpak van de planologie.In de jaren zestig van de vorige eeuw ...

Zorglogica's uit balans

De Nederlandse zorgsector kenmerkte zich de afgelopen vijftien jaar door onbehagen. Wachtlijsten, personeelstekorten, imagoproblemen en kwaliteitsgebreken riepen negatieve publiciteit over de sector af. Dat geldt in het bijzonder voor de thuiszorg. Bovend ...

De integratieatlas

Hoe meet je integratie? Dit boek geeft een stevig handvat voor het meten van succesvolle integratie op stedelijk niveau. Het doet verslag van het onderzoek naar sociaal-economische en sociaal-culturele integratie van etnische minderheden. Een groot assort ...

Herstelbemiddeling

Herstelbemiddeling stelt zich ten doel leedverwerking bij slachtoffers en schuldverwerking bij daders te bevorderen door hen onder deskundige begeleiding met elkaar in contact te brengen. In de huidige samenleving wordt een delict overwegend opgevat als e ...

Zorg in het huidige stelsel van sociale zekerheid en pensioen

Het stelsel van sociale zekerheid heeft op hoofdlijnen vorm gekregen in een tijd dat het kostwinnersbeginsel nog onomstreden was en levens van individuele burgers zich kenmerkten door een scherpe scheiding tussen arbeid en zorg. Het stelsel compenseert va ...

Moraal & Gezag

Over ondertoezichtgestelde (ots) jongeren bestaat het beeld dat ze lak hebben aan regels, normen en waarden en zich niets aantrekken van hun ouders, laat staan hun gezinsvoogd. In dit boek over moraal en gezag worden deze aannames tegen het licht gehouden ...

Wonen in een verhaal

Daklozen zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld. Er wordt veel over hen geschreven, maar weinig naar hen geluisterd. Dit boek probeert hierin verandering te brengen. De levensverhalen van dak- en thuisloze mannen en vrouwen staan daa ...

Recht rondom het goede doel

Deze uitgave behandelt diverse juridische onderwerpen waarmee organisaties uit de non-profitsector en in het bijzonder de filantropische wereld in de dagelijkse praktijk te maken krijgen.Het boek is speciaal ontwikkeld voor de Werkgroep Filantropie van de ...

Filantropische Studies: Capita Selecta

Filantropie is het vrijwillig ter beschikking stellen van privaat geld aan publieke doelen door individuen, fondsen en bedrijven. Filantropische studies, in het Engels 'Philanthropic Studies', betekent zoveel als de wetenschappelijke studie van het versch ...

Klassengesprekken

Omdat Nederland een multiculturele samenleving is, zijn Nederlandse basisscholen wettelijk verplicht om intercultureel onderwijs te verzorgen. Er zijn inmiddels dan ook diverse lesmethodes op interculturele basis verschenen. Over de dagelijkse praktijk va ...

Recht op een menswaardig bestaan

Mensenrechten staan in het middelpunt van de belangstelling. Ze vormen het onderwerp van menig politiek debat of gesprek in de huiskamer. Meestal gaat het dan over zogenaamde vrijheidsrechten als het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op vri ...

Uitgeverij De Graaff - boeken die er toe doen!