Mens & Maatschappij

Agenda voor de toekomst

De agenda voor de toekomst. Contouren van de zorg in 2025 is de eerste publicatie van Beweging 2025. Beweging 2025 heeft als doel een fundamentele verandering tot stand te brengen in de zorg en hanteert hierbij de volgende uitgangspunten:

...

978 90 77024 59 1 Nieuwe Boeken

Antwoorden op andersheid

In de langdurigezorg- en welzijnssector is het vizier nadrukkelijk gericht op participatie en inclusie. Die focus roept veel vragen en discussie op: Wat betekent het als we personen met een verstandelijke beperking willen laten participeren in...

978 90 77024 69 0

Geheel herziene druk van 'Bakens in de stroom'

Humanistisch geestelijk werk is een vorm van professionele begeleiding die ervan uitgaat dat mensen op authentieke wijze zelf zin willen en kunnen geven aan hun bestaan. Het beroep krijgt onder meer...

978 90 77024 63 8

Uit borderline is moeilijk wijs te worden. Het is lastig voor mensen die er al dan niet beroepsmatig mee te maken hebben, maar ook voor mensen die zelf borderline hebben. In dit boek zoeken vrouwen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) ...

978 90 77024 37 9

Op het gebied van seksuele dienstverlening zijn de ontwikkelingen op het internet ronduit stormachtig. Er is weinig bekend over wat deze verplaatsing naar de digitale snelweg in de praktijk betekent voor jongens/mannen (M$M). Hoe zijn zij online op zoek naar...

978 90 77024 25 6

Deze activiteitengids is geschreven voor iedereen die zorgt voor iemand met dementie. Het is een hulpmiddel dat bedoeld is om te helpen in het vinden van de juiste activiteiten voor de persoon met dementie. Ouderen wonen steeds langer op zichzelf...

978 90 77024 83 6 (360X480)

In dit boek zijn de persoonlijke verhalen gebundeld van een groeiende groep mensen die last hebben van straling en elektromagnetische velden (EMV). Zij worden door omgevingsfactoren gedwongen hun leefstijl radicaal om te gooien en zichzelf daarbij opnieuw uit te vinden...

978 90 77024 13 3

Hoe meet je integratie? Dit boek geeft een stevig handvat voor het meten van succesvolle integratie op stedelijk niveau. Het doet verslag van het onderzoek naar sociaal-economische en sociaal-culturele integratie van etnische minderheden. Een groot assortiment aan integratie-indicatoren is gemeten...

978 90 77024 32 4

Gevangen zitten is allesbehalve een pretje. Tijdens hun verblijf in een justitiële inrichting komen gedetineerden zichzelf fors tegen: hun verleden, hun daden, de wijze waarop ze in het leven staan. De moed om te zien schetst wat zich tijdens dat...

Durf te spreken

In deze bundel leest u verhalen van mensen die betrokken zijn geweest bij huiselijk geweld. Zij werden slachtoffer van geweld door hun partner, ouder of kind of pleegden zelf geweld tegen een naaste. Het vraagt moed om hierover te spreken.
...

Durf te weten

In deze  uitgave zijn verhalen gebundeld van professionals die werken aan veiligheid in de thuissituatie. Verhalen over mensen die hen zijn bijgebleven en die hun kijk op huiselijk geweld en op hun vak hebben veranderd. Het is een inkijkje in...

978 90 77024 54 6 Nb

Het eerste boek van Cornelie van Well – Kort maar krachtig– gaat over extreem kleine mensen. De aanleiding hiervoor was het overlijden van een meisje met achondroplasie (dwerggroei). De moeder had grote problemen met de in haar ogen niet-perfecte...

978 90 77024 81 2

Wat gebeurde er in de jaren 1940-1945 in de stichtingen Rosenburg en Bloemendaal? De twee grote psychiatrische stichtingen lagen op nog geen vijf kilometer afstand van elkaar in Den Haag. Deze voorlopers van de huidige Parnassiagroep waren wezenlijk verschillend van...

978 94 93127 04 3

Erg hè! – Rolstoelvrouw Julia hoort die verzuchting al zolang ze leeft. Achter haar rug om natuurlijk. Ze verblijft maanden in een revalidatiecentrum tussen ‘verse dwarslaesie’, ofwel mensen met een beschadigd ruggenmerg. Saai is het nooit, dat samenleven met ‘erg...

Ex-dakloos


'17 oktober 2015: ik teken mijn huurcontract.
6 oktober 2017: mijn boek wordt uitgegeven.

Twee simpele feitjes. Twee gebeurtenissen die mij de status van ex-dakloze en schrijver geven. Opeens lijkt alle ellende verdwenen. Ik heb immers een huis en...

978 90 77024 24 9

De multiculturele samenleving heeft de laatste jaren zwaar onder vuur gelegen. Het belangrijkste kritiekpunt: problemen zijn niet benoemd, laat staan aangepakt. En dat zou alles te maken hebben met een te slappe houding van politiek en bestuurders. Met 'softies' die...

978 90 77024 41 6

Er zijn ongeveer 55.000 geadopteerden in Nederland. De meesten hiervan komen van verre continenten met andere culturen: Azië, Zuid-Amerika en Afrika. De adoptie van Nederlandse kinderen is de afgelopen jaren flink afgenomen. Er worden nu per jaar in Nederland nog...

Gezonde stad

De gezonde stad is in opmars. Volgens politici en professionals kan gezonde-stedenbeleid helpen om gezondheidsverschillen tussen mensen te verminderen. Maar wat is een gezonde omgeving eigenlijk, hoe komt kennis over de gezonde stad tot stand en welke kennis telt?
Dit...

Griep

In 2011 en in 2019 schreef Dick Bijldat de effectiviteit van de jaarlijkse griepprik niet bewezen is. De overheid blijft de griepprik echter promoten en sommige Tweede Kamerleden willen hem zelfs verplicht stellen voor mensen die in de gezondheidszorg...

51

Herstelbemiddeling stelt zich ten doel leedverwerking bij slachtoffers en schuldverwerking bij daders te bevorderen door hen onder deskundige begeleiding met elkaar in contact te brengen. In de huidige samenleving wordt een delict overwegend opgevat als een schending van de rechtsorde...

Het landschap verstaan

Landschap is overal. In de stad, op de zee, in de bergen, op het platteland. Elke omgeving die ons aanspreekt, op een positieve of negatieve manier, wordt landschap. Het landschap verbindt ieders persoonlijke geschiedenis aan grotere maatschappelijke ontwikkelingen. Wat betekent...

978 90 77024 50 8

Deze uitgave is mede tot stand gekomen dankzij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).
Pesten op school, stress op de werkvloer, werkloosheid onder bepaalde groeperingen, politiek radicalisme, maar ook het steeds vaker...

978 90 77024 88 1 Nieuwe Boeken

Tijdens haar zwangerschap is Judith van den Reek continu misselijk. Doordat ze diabetes heeft, raken haar bloedglucoses ernstig ontregeld. Het leidt ertoe dat haar dochter met slechts zeven maanden geboren wordt. Als Bente na tien weken thuiskomt, kampt Judith met...

978 90 77024 61 4

De aanleiding voor dit bijzondere boek is de vraag: Hoe is het om als travestiet achter het raam te werken? In vier gesprekken vertelt travo Bas/Nathalya openhartig over zijn ervaringen. De gesprekken worden voorafgegaan door een essay. In deze tijd...

978 90 77024 66 9

In Nederland wordt zo’n 4,7 miljard euro aan goede doelen besteed: dit bedrag bestaat uit 1.9 miljard euro aan particuliere giften, 0,2 miljard aan legaten, 0,4 miljard van fondsen, 1,7 miljard euro van bedrijven en 0.4 miljard van goededoelenloterijen. Sinds...

978 90 78071 61 7

Naar bed gaan met het gevoel van een steen op je maag. Niet voldaan doordat de dag niet bracht wat je had verwacht. Het overkomt ons allemaal. Wanneer dat vaak voorkomt en het een last wordt gaat het slecht. Dan...

978 90 77024 03 4

Omdat Nederland een multiculturele samenleving is, zijn Nederlandse basisscholen wettelijk verplicht om intercultureel onderwijs te verzorgen. Er zijn inmiddels dan ook diverse lesmethodes op interculturele basis verschenen. Over de dagelijkse praktijk van onderwijs in multiculturele klassen in Nederland was tot...

978 90 77024 31 7

Een onderwerp dat in de aandacht blijft.

“Grootouders, uw kleinkinderen hebben u nodig.” Duidelijker dan dit citaat uit de inleiding van Else-Marie van den Eerenbeemt kan het thema van dit boek niet verwoord worden. De kroon op het leven...

978 90 77024 42 3

Voor het eerst komen er kinderen en jongeren aan het woord van wie de ouders en grootouders uit andere landen komen dan Nederland.

In Kun je internetten in de hemel? vertellen kinderen en jongeren uit verschillende culturen en religies...

978 90 77024 09 6

Het opvoeden en onderwijzen van een kind met een kinderpsychiatrische ontwikkelingsstoornis, zoals autisme of ADHD, is geen eenvoudige taak. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het een onmogelijke opgave is. De meeste kinderen blijken zich later een passende plaats te...

978 94 93127 03 6

Ruim twee miljoen inwoners van Nederland zijn elders op de wereld geboren. Voor veel van deze mensen is Nederlands niet de moedertaal (moerstaal), ze zijn ‘anderstalig’. Hoe is het om anderstalig te zijn en omringd te worden door moedertaalsprekers? Tegen welke problemen...

978 90 77024 87 4

De jaren zeventig vormden de voedingsbodem voor de emancipatie van tal van groepen die voorheen eigenlijk geen naam mochten hebben. Daardoor veranderden op ingrijpende wijze het denken over en de omgang met mensen met afwijkend gedrag. Er trok een humaniseringsgolf...

Onderwijs voor vluchtelingen

Hoe creëer je een veilige, inspirerende en productieve leeromgeving voor kinderen van vluchtelingen? In Gorinchem wordt begin 2022 een nieuwe onderwijslocatie ingericht voor leerplichtige bewoners van het asielzoekerscentrum en daar komt al snel Oekraïense jeugd bij. Deze deels getraumatiseerde jongeren...

978 90 77024 35 5

Ontvoogde verhoudingen, kracht van mensen is het resultaat van een serie gesprekken tussen vertegenwoordigers van vakbonden, werkgeversorganisaties en gemeenten. Zij voerden deze discussie buiten de schijnwerpers van de publiciteit en de krijtlijnen van de formele overlegarena's.

Het is het...

978 90 77024 19 5

Wat hebben Kant en Lyotard met planologie te maken? Wim de Haas verheldert in zijn 'grondslagen voor ruimtelijke planning en beleid' hoe beide wetenschappers licht werpen op een geheel nieuwe aanpak van de planologie.
In de jaren zestig van de...

4

Mensenrechten staan in het middelpunt van de belangstelling. Ze vormen het onderwerp van menig politiek debat of gesprek in de huiskamer. Meestal gaat het dan over zogenaamde vrijheidsrechten als het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op vrijheid...

Recht rondom het goede doel

Deze uitgave behandelt diverse juridische onderwerpen waarmee organisaties uit de non-profitsector en in het bijzonder de filantropische wereld in de dagelijkse praktijk te maken krijgen.Het boek is speciaal ontwikkeld voor de Werkgroep Filantropie van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de...

978 90 77024 45 5

Tango met jeugdzorg biedt een breed palet van verhalen in de jeugdzorg. Verhalen van ouders van een kind dat onder toezicht of uit huis is geplaatst, maar ook van pleegouders, pleegkinderen en medewerkers van bureau jeugdzorg. Ook is gesproken met...

978 90 77024 30 0

Er is in Nederland nooit onderzoek gedaan naar wat er specifiek is aan ‘transgender prostitutie’. SHOP (Stichting Hulpverlening Opvang Prostituees – Den Haag) heeft aan Paul van Gelder gevraagd een kwalitatief onderzoek te verrichten.
Van Gelder stapt in de wereld...

978 90 77024 64 5

Dit boek vertelt het verhaal van boerendochters die niet op de boerderij zijn gebleven en een bestaan in de stad boven het leven op het platteland verkozen. Het is op een bijzondere manier tot stand gekomen: de vrouwen die worden...

978 90 77024 39 3

Wat maakt het leven de moeite waard? Hoe gaan we met elkaar om? En met de natuur om ons heen? Wat is de plaats van de mens in de kosmos? Geloven we in een God of gaan we uit van...

197

Industrieel erfgoed in de wijk
Aan het Merwedekanaal in Utrecht staat een opvallend en mooi industrieel monument, de Cereolfabriek. Een gebouw met een geschiedenis van bijna 100 jaar totdat in 2002 de productie van sojaolie en veevoer werd beëindigd. Dat...

978 90 77024 57 7

nbd biblion: 'Dit verhaal van een ex-dakloze man (Wim) is aangrijpend, geestig geschreven.'

Klik hier voor een inkijkexemplaar.

Wim Eickholt neemt u mee in een wereld die u niet kent: bekijk de video. 

In 2020 maakte ...

50

Daklozen zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld. Er wordt veel over hen geschreven, maar weinig naar hen geluisterd. Dit boek probeert hierin verandering te brengen. De levensverhalen van dak- en thuisloze mannen en vrouwen staan daarom...

Zin

978 90 77024 67 6

Zin is een boek over wat ons drijft. Volgens sommigen bestaat er geen grotere drijfveer bij mensen dan de behoefte aan zin. Onze visies, denkbeelden en leefstijlen, onze relaties en onze creativiteit zijn bronnen voor het vervullen van deze behoefte.

...

978 90 77024 11 9

Het stelsel van sociale zekerheid heeft op hoofdlijnen vorm gekregen in een tijd dat het kostwinnersbeginsel nog onomstreden was en levens van individuele burgers zich kenmerkten door een scherpe scheiding tussen arbeid en zorg. Het stelsel compenseert van oudsher vooral...

978 90 77024 89 8 Nieuwe Boeken

In de gehandicaptenzorg moet de cliënt centraal staan. De praktijk wordt bepaald door begrippen als eigen regie, empowerment en zelfredzaamheid. Afhankelijkheid is in dit verband een vies woord. Maar hoe is het om in je dagelijkse leven afhankelijk te zijn...

978 90 77024 18 8

De Nederlandse zorgsector kenmerkte zich de afgelopen vijftien jaar door onbehagen. Wachtlijsten, personeelstekorten, imagoproblemen en kwaliteitsgebreken riepen negatieve publiciteit over de sector af. Dat geldt in het bijzonder voor de thuiszorg. Bovendien – en in samenhang daarmee – werd het...

Uitgeverij De Graaff - boeken die er toe doen!